TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Zelená škola

Zelená škola je environmentálnovzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Materské centrum Budatko v spolupráci s OZ pri Materskej škole Strečnianska 2 a O.Z. Všestranko pripravili pre deti pestrý vzdelávaco - zábavný program.


Aktivity projektu:
 • Príprava prostredia – zakladanie triednych záhonov;
 • Výsadba priesad, semien v zeleninovom (mrkva, paradajka, fazuľa), ovocnom (jahody, maliny), bylinkovom (pažítka, žerucha, mäta, medovka) a kvetinovom záhone (rôzne druhy kvitnúce skoro na jar, v lete, na jeseň);
 • Starostlivosť o záhony, spoznávanie spôsobu kompostovania;
 • Revitalizácia školského ihriska – spolupráca s rodičmi, deťmi a s občianskym združením Všestranko, ktoré združuje rôznorodú skupinu dobrovoľníkov zameranú na posilnenie miestnych komunít a s MC Budatko, ktoré združuje matky s deťmi na rodičovskej dovolenke a to v popoludňajších hodinách;
 • Chovateľský kútik – pomocníci v záhrade (dážďovka, lienka, motýľ), sledovať ich život, proces vývinu;
 • Prednáška – Ako správne separovať odpad – smerovaná rodičom a deťom (popoludní)
 • Tvorba herbárov – pozorovanie prostredníctvom digitálnych mikroskopov, fotodokumentácia;
 • Zber „úrody“ – oboznamovať sa s jednotlivými spôsobmi spracovania – úpravy ovocia, zeleniny, byliniek, prípravou nápojov a ich významom pre človeka;
 • „Nech sa páči“ - príprava nápojov pre rodičov, farmárske trhy pre komunitu ľudí, ktorá sa tomuto projektu venovala.
Edukačné aktivity budú realizované v spolupráci dieťa-rodič-zamestnanci dopoludnia aj popoludní s ohľadom na počasie. Zakúpené položky prispejú k celkovej realizácii projektu, umožnia všetkým deťom prispieť svojou činnosťou k zlepšeniu prostredia materskej školy, byť nápomocným k jeho skrášľovaniu a zároveň k rozvíjaniu ekologického a enviromentálneho myslenia. Pomôžu nám vytvoriť vhodné prostredie pre náš projekt.

Cieľová skupina projektu:
Projekt budú realizovať deti zo siedmych tried vo veku od 3-7 rokov. Prostredníctvom edukačných aktivít sa budú spolupodieľať na realizácii projektu na základe vypracovaného časového harmonogramu v rámci týždňa. Deti sa budú vzdelávať, pracovať s náradím, skúmať, pozorovať, experimentovať, sadiť, polievať, kompostovať, pripravovať nápoje, .... Triedy si budú vzájomne medzi sebou prezentovať výsledky svojej práce. Rodičia budú súčasťou vzdelávania na tému separácia odpadu, revitalizácia ihriska a spoločne s deťmi na konci projektu ochutnajú výsledky svojej práce.

Spolupracujúce organizácie na projekte:
 • OZ RZPMŠS – Občianske združenie pri Materskej škole Strečnianska 2 bude finančne participovať na projekte a rodičia budú nápomocní pri výbere, nákupe materiálu, pri realizácii projektu svojimi znalosťami, schopnosťami, skúsenosťami a aktívnou činnosťou.
 • O.Z. Všestranko – www.vsestranko.sk – ich poslaním je posilniť miestnu komunitu a kultúru, prostredníctvom dobrovoľníkov, ich času, zdrojov a talentu. Dobrovoľníci nám pomôžu s revitalizáciou nášho ihriska a deti dostanú od nich aj pexeso na tému separovanie odpadu. Pomôžu nám s propagáciou nášho projektu a Nadácie Volkswagen.
 • O.Z Materské centrum Budatko www.budatko.sk, ktoré nám technicky zabezpečí prednášku na tému Ako správne separovať odpad a pomôže s revitalizáciou detského ihriska, s propagáciou našej materskej školy – projektu a nadácie Volkswagen medzi matkami s deťmi do 3 rokov, ktoré ho navštevujú.

Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. V šk. roku 2018/2019 je doň zapojených 345 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a partnerom je Nadácia Slovenskej sporiteľne.