TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Úsmev ako dar

ŠTVRTKY 19:00
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Organizácia Úsmev ako dar v Budatku pravidelne raz za mesiac ponúka možnosť nazrieť do jej fungovania prostredníctvom stretnutí s rodičmi a deťmi z náhradných rodín. Každé stretnutie je na určitú tému, dotýkajúcu sa najmä pestúnstva a náhradného rodičovstva, ale i bežného života. Viac než dve desaťročia sa spoločnosť Úsmev ako dar venuje nielen deťom v detských domovoch, ale aj náhradným rodinám, ktoré tieto deti prijímajú a vytvárajú im nové rodinné zázemie.

Aká je tá cesta?
  1. KROK: Rozhodnutie - vziať si dieťa do svojej rodiny. V tomto procese vám radi poskytneme poradenstvo a podporu. Je veľa ľudí, ktorí rozmýšľajú o osvojení (adopcii), no váhajú. My vám radi pomôžeme zbaviť sa týchto otáznikov.
  2. KROK: Návšteva úradov - Úradu práce, soc. vecí a rodiny v mieste vášho bydliska na odbore sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Venovať sa vám bude sociálny pracovník, ktorý vám vydá tlačivo žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú starostlivosť.
  3. KROK: Príprava - každý žiadateľ musí prejsť prípravou na náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorú realizujú dané úrady práce, soc. vecí a rodiny cez svoje referáty poradensko-psychologických služieb alebo akreditované subjekty. Úsmev ako dar je jedným z akreditovaných subjektov.
  4. KROK: Sprevádzanie – cieľom Úsmevu je stáť pri náhradných rodinách aj vtedy, keď už majú dieťatko doma a zdieľať s nimi všetky starosti aj radosti života náhradnej, či osvojiteľskej rodinky.
Stretnutia sa konajú spravidla raz do mesiaca, na každé sa prihlasuje samostatne, vstup voľný.