TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Informácie o ochrane osobných údajov

Z kategórie: 'Oficiálne pozvánky, médiá a tlačové správy'

Vážení návštevníci a spolupracovníci MC Budatko!

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov?Občianske združenie Materské centrum Budatko (ďalej len „MC Budatko“), so sídlom Holíčska 30, 851 05 Bratislava, IČO: 37925598. Osobné údaje poskytnuté nám Vami prostredníctvom prihlasovacieho systému „Semafor“ v našom mene spracúvava prevádzkovateľ našej webstránky, spoločnosť ASTIRET, s.r.o., so sídlom Starorímska 1371/4, 851 10 Bratislava - Rusovce, IČO: 44 789 700.

V prípade, že by ste nás chceli kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na: mcbudatko@gmail.com.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje získavame priamo od Vás:
 • pri registrácii sa na našej webovej stránke www.budatko.sk cez prihlasovací systém „Semafor“
 • vyplnením prezenčnej listiny pri jednotlivých aktivitách MC Budatko
 • uzavretím Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti alebo Dohody o spolupráci, ak by ste sa stali našim dobrovoľníkom alebo lektorom,
 • od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri aktivačných prácach uchádzačov o zamestnanie.
Počas akcií organizovaných MC Budatko v našich priestoroch alebo počas verejných akcií mimo vnútorných priestorov Mc Budatko nami poverená osoba fotografuje ich účastníkov.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?
 • účely účtovníctva – vyplnená prezenčná listina je účtovným dokladom o zaplatení príspevku na chod MC Budatka,
 • evidenčné účely – zistenie návštevnosti MC Budatko (prenajímateľa priestorov sme povinní informovať o počte dospelých návštevníkov a detí, následne čísla návštevnosti uvádzame do výročnej správy MC Budatko),
 • účel plnenia zmlúv o dobrovoľníckej činnosti uzavretých s našimi dobrovoľníkmi a dohôd o spolupráci uzavretých s našimi lektormi,
 • splnenie zákonných povinností v súvislosti s aktivačnými prácami uchádzačov o zamestnanie v spolupráci s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • na zasielanie informácií o programe MC Budatko na ďalší mesiac, ako aj na informovanie o aktivitách, na ktoré ste sa prihlásili, prípadne na zasielanie informácií o iných plánovaných činnostiach nášho centra (na tento účel využívame Vašu e-mailovú adresu),
 • účel efektívneho fungovania MC Budatko prostredníctvom prihlasovacieho systému „Semafor“.

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?
 • na základe Vášho súhlasu udeleného nám na účely spracúvania / zverejňovania fotografií Vás a Vašich detí počas účasti na našich aktivitách (tento súhlas nám nie ste povinní poskytnúť). Váš prípadný nesúhlas s fotografovaním budeme plne rešpektovať. Nie je však v našich silách pri konaní akcií presne identifikovať, kto súhlas s fotografovaním neudelil. Preto Vás prosíme o spoluprácu - v prípade fotografovania oznámte, prosím, fotografujúcemu, že si neprajete, aby Vás alebo Vaše deti fotografoval. Takisto Vás prosíme, aby ste mu umožnili spraviť fotografie ostatných účastníkov danej aktivity.
 • bez Vášho súhlasu – z dôvodu nevyhnutnosti pre uzavretie a plnenie Dohody o spolupráci a Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako lektori alebo dobrovoľníci,
 • bez Vášho súhlasu - na základe plnenia našej zákonnej povinnosti na účely preukazovania prijatia platieb príspevkov na chod centra ako účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve, ako aj pri vedení dokumentácie súvisiacej s aktivačnými prácami uchádzačov o zamestnanie,

 • bez Vášho súhlasu – z dôvodu našich oprávnených záujmov, ktorými sú:
 • informovanie Vás – našich návštevníkov o aktivitách MC Budatko formou zasielania e-mailov s mesačným programom a ďalšími informáciami o našej činnosti,
 • zabezpečenie prehľadného, jednoduchého a jednotného prihlasovania na naše aktivity, ktoré umožňuje efektívny chod MC Budatko - registrácia a prihlasovanie v Semafore,
 • plnenie našej zmluvy s prenajímateľom (povinnosť ho informovať o návštevnosti MC Budatko),
 • pri uplatnení právnych nárokov, napr. z dôvodu náhrady škody na majetku a zariadení MC Budatko.

Na akú dobu budeme uchovávať Vaše údaje?Osobné údaje získané z prezenčnej listiny a na účel plnenia zmluvy/dohody budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov. Fotografie získané na základe Vášho súhlasu budeme uchovávať dovtedy, kým to bude potrebné na účel propagácie našej činnosti, najneskôr po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
 • Právo na prístup k osobným údajom (právo na potvrdenie, či sú osobné údaje spracúvané, na poskytnutie kópií spracúvaných údajov)
 • Právo na opravu
 • Právo na vymazanie (zabudnutie) (podľa individuálneho posúdenia, či sú splnené zákonné podmienky
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo na prenos údajov (poskytnutie inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť žiadne zákonné prekážky)
 • Právo namietať spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu (zasielanie informačných e-mailov, registráciu v systéme „Semafor“, zisťovanie návštevnosti), môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu mcbudatko@gmail.com

 • Právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať (zaslaním e-mailu na adresu mcbudatko@gmail.com)
 • Právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak by ste sa cítili priamo dotknutí na svojich právach na ochranu osobných údajov.
Zdieľaj: