TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Udalosti aktivity ->
Mami koučing - workshop (uzavretá skupina) - 02.10.2019, 09:30


Text & Link Miesto Deň Dátum Od Do
1 Mami koučing - workshop (uzavretá skupina)ObývačkaSTREDA 02.10.2019
09:30
11:00
2 Mami koučing - workshop (uzavretá skupina)ObývačkaSTREDA 16.10.2019
09:30
11:00
3 Mami koučing - workshop (uzavretá skupina)ObývačkaSTREDA 06.11.2019
09:30
11:00
4 Mami koučing - workshop (uzavretá skupina)ObývačkaSTREDA 13.11.2019
09:30
11:00
5 Mami koučing - workshop (uzavretá skupina)ObývačkaPONDELOK 18.11.2019
09:30
11:00


Zatvoriť