TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Hravé čítanie

PONDELKY 10:00
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Čítanie s deťmi má veľa pozitív:
  • rozširovanie slovnej zásoby a zlepšenie rečových schopností dieťaťa, keďže v knižkách sú výrazy, ktoré dieťa ešte nepozná. Nová slovná zásoba umožňuje dieťaťu sa presnejšie vyjadriť, pomenovať situácie okolo neho, pomenovať pocity.
  • rozvoj emocionálneho a sociálneho vývinu. Prostredníctvom príbehu sa dieťa dokáže vcítiť do situácie, porozumieť pocitom iných a uplatniť reakcie z príbehu v skutočnosti.
  • upevňovanie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Keď si deti čítajú s rodičmi, majú pocit istoty a bezpečia, upokoja sa. Relaxačný účinok má čítanie s deťmi aj na rodičov.
  • rozvoj tvorivosti, fantázie. Dieťa si predstavuje tváre, dej, situácie z príbehu.
Preto sa v Budatku snažíme podporovať čítanie prostredníctvom stretnutí spojených s čítaním knižiek, ale aj rôznymi (monte)aktivitkami a tvorením (lepením, maľovaním, modelovaním) súvisiacim s obsahom prečítanej knižky.

Stretnutia sú spravidla raz - dvakrát mesačne, na každé sa prihlasuje samostatne, príspevok 2€ sa uhrádza lektorke v hotovosti na mieste.