TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Folklóriček pre škôlkárov

STREDY 15:45
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Tanečný krúžok pre 3 - 6 ročné deti je zameraný na podporu a rozvoj motorickych kvalít. Deti sa naučia hravou formou detské ľudové pesničky, riekanky, ľudové hry a krátke ľudové tance. Priblížime si niektoré ľudové tradície súvisiace s ročným obdobím. Lekcia trvá 45 min a je rozdelená do troch častí. Rozcvičenie celého tela, osvojenie si základov všeobecnej pohybovej prípravy. Následne nácvik krátkych tancov hravou formou. Záver patrí improvizovanému tancu, hre, podpory kreativity a predstavivosti. Pretiahnutie a relaxácia celého tela. Počas hodiny využívame rôzne pomôcky, ktorými podporíme záujem detí o pohyb a tanec. Počet detí na krúžku je 6 - 12, prebieha bez prítomnosti rodiča.

Lektorka Klaudia Kordošová je vyštudovaný pedagóg a interprét tanca. Aktívne sa venovala tancu, predovšetkým folklóru, pôsobila v súbore SĽUK, ale aj muzikálovému a modernému tancu. Vďaka synčekovi Maxovi začala spolupracovať s materskými centrami ako lektorka tanečných kurzov. (klaudikordos@gmail.com, 0910 905 804)